Οἱ ἀδελφές ἀσχολοῦνται καί μέ τήν βιβλιοδεσία, ἀκολουθώντας παραδοσιακές καί σύγχρονες μεθόδους βιβλιοδεσίας καί συντήρησης βιβλίων, καθώς καί μέ τήν κατασκευή κουτιῶν, τετραδίων καὶ ἡμερολογίων.