Ὁμιλία π. Γαβριὴλ στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, μὲ ἀφορμὴ εὐχετήρια ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη.